Page 4 - DOMOVnicek - online
P. 4

Oblastní nemocnice v  Příbrami MVDr. Petr Ježek    Následující den bylo pozastaveno přímé letecké
v  nedávném rozhovoru, „průběh nemoci může       spojení se severní Itálií a Jižní Koreou. Ministerstvo
být velice lehký, připomínající běžné nachlazení,   zároveň zakázalo vývoz respirátorů třídy FFP3 mimo
v některých případech může mít i podobu těžšího    Českou republiku, stejně jako vývoz prostředků
respiračního syndromu“. Každopádně projev       k  desinfekci rukou, které velice rychle vymyzely
nemoci je dle Ježka prakticky stejný, jako u chřipky  z  obchodů. Výjimku mají pouze výrobci a lidé
nebo dalších podobných respiračních onemocnění.    s  minimálním množstvím desinfekce pro svou
Proti chřipce však existuje vakcína a díky tomu se   vlastní potřebu. V pátek 6. března pak bylo vydáno
vůči ní mohou bránit například starší lidé, pro které mimořádné opatření pro osoby, jež se po 7. březnu
onemocnění představuje větší riziko. Pro Covid-19   2020 vrátí z  pobytu na území Itálie. Všechny tyto
však zatím žádná vakcína neexistuje a nemoc se tak   osoby jsou povinny nahlásit telefonicky svůj návrat
pouze léčí běžnými léky. Podle Světové zdravotnické  svému praktickému lékaři. Ten pak musí rozhodnout
organizace (WHO) je ale úspěšnost léčby pacientů    o případném uvalení karantény na dobu 14 dní.
s tímto onemocněním vysoká.
                            SITUACE V DĚČÍNĚ
VÝVOJ V ČESKÉ REPUBLICE
                            Jelikož se stal Děčín jedním z  prvních míst v  ČR,
Dne 26. ledna letošního roku byla svolána první    kde byl koronavirus potvrzen, obrátila se sem velká
mimořádná tisková konference s  odborníky, která    mediální pozornost. Mezi lidmi vznikají rozporuplné
se konala na Letišti Václava Havla. Hned druhý     reakce a celá situace vyvolává napětí. Podobně, jako
den vydalo Ministerstvo zdravotnictví ochranná     v ostatních městech, mizí z pultů obchodů trvanlivé
opatření týkající se pracovníků letiště a dne 30.   potraviny, což je důkazem vzniklé paniky. Ačkoliv
ledna vyhlásila Světová zdravotnická organizace tzv.  mnoho lékařů, hygieniků i jiných odborníků z praxe
globální stav nouze. Začátkem února byly zakázány   uvádí, že rozhodně není důvod k  panice, někteří
všechny přímé lety z  Číny a později bylo vydáno    lidé mají jasno. Například primářka mikrobiologie
doporučení, aby lidé necestovali do Itálie, kde se   a ATB centra Všeobecné fakutlní nemocnice Václava
onemocnění začalo šířit. Dne 1.3. Ministerstvo     Adámková uvedla, že čím více toho o viru budeme
zdravotnictví potvrdilo první tři případy nákazy,   vědět, tím méně se jej budeme obávat. „Hysterie
z  nichž jeden byl zaznamenán u muže z  Děčína.    kolem koronaviru je zcela uměle vyvolaná a živená
                            pomocí médií. Co za tím je a proč se toto děje,
                            to je otázkou, protože zdravotní dopady viru nejsou
                            rozhodně horší než jsou zdravotní dopady chřipky.
                            K 21. únoru letošního roku zemřelo v ČR na chřipku
                            již 44 lidí,“ uvedla primářka v nedávném rozhovoru
                            pro Aktuálně.cz
                            Mnozí lidé v Děčíně se nechtějí stýkat s těmi, kteří
                            byli v  Itálii a dokonce ani s  nikým, kdo byl s  lidmi
                            vracejícími se z Itálie v kontaktu. Dne 1. 3., tedy po
                            skončení jarních prázdnin, svolal primátor města
                            Jaroslav Hrouda mimořádné jednání s  řediteli
                            děčínských základních a středních škol a dalších
                            příspěvkových organizací. Byl vybudován speciální
                            komunikační kanál pro ředitele příspěvkových
                            organizací, aby docházelo k  co nejrychlejšému
                            přenosu informací. Školy přijaly potřebná, především
                            hygienická opatření, učitelům i dětem, které se po
                            prázdninách vrátily z Itálie, byla doporučena domácí
                            karanténa. Počet nakažených v  Děčíně mezitím
                            stoupl, celorepublikově se  k  9.3. jedná o 32 osob.
                            Mnozí pacienti už jsou bez příznaků, pozitivní
                            výsledky na přítomnost viru mají však stále všichni.
                            Jedna z žen z Děčína, která se po jarních prázdninách
                            vrátila z  pobytu v  Itálii a je bez příznaků nemoci,
                            redakci Domovníčku v  anonymitě sdělila, jak po
                            návratu postupovala: „Můj spolucestující po návratu
                            zavolal na krajskou hygienickou stanici a na to konto
                            obdržel e-mailem dotazník. Ten jsme všichni vyplnili,
                            uvedli jsme na sebe spojení, náš současný zdravotní

4 Inzerujte již od 490,- Kč | www.domovnicek.info | tel.: 732 900 349
   1   2   3   4   5   6   7   8   9