Page 7 - DOMOVnicek - online
P. 7

KŘEŠIČTÍ HASIČI BOJUJÍ              zasedání primátor, který byl zastupiteli zmocněn
 O ZÁCHRANU JEDNOTKY                k  podání žádosti o zrušení k  rukám Hasičského
                          záchranného sboru.
Damoklův meč visí nad křešickou jednotkou
dobrovolných hasičů. O jejím zrušení se mluví už  Mezi častými argumenty se kromě financí objevuje
delší dobu, nyní se ale daly věci do pohybu. Během i to, že jednotka není tak vytížená jako například
únorového zasedání městského zastupitelstva     ta boletická, která se navíc nachází jen o jeden
bylo odhlasováno podání návrhu Hasičskému      kilometr dál. K  situaci se pro Domovníček vyjádřil
záchrannému sboru (HZS) na zrušení křešické     i radní Ondřej Smíšek, který hlasoval pro podání
jednotky, která by tak zanikla po 127 letech    návrhu o zrušení.
svého fungování. Křešičtí dobrovolní hasiči se ale
nevzdávají a o podporu žádají i veřejnost. Jaké   „Hlavním důvodem pro zrušení této jednotky
stanovisko zaujímá město a jak reaguje ohrožená   je vyjádření HZS, že činnost této jednotky není
jednotka?                      v rámci záchranného systému potřebná. Počty
Děčínští zastupitelé v  čele s  primátorem     výjezdů, potažmo i jejich kvalita, nekorespondují
Jaroslavem Hroudou podali na posledním       s vynaloženými prostředky, stejně jako s úrovní
jednání zastupitelstva města návrh Hasičskému    stávajícího vybavení. Pokud vím, tak křešická
záchrannému sboru ohledně zrušení křešické     jednotka ani není ve výjezdním plánu a těch výjezdů
jednotky dobrovolných hasičů. Návrh byl přijat,   mají během roku opravdu málo. Je jich zhruba sedm
během jednání si vzal slovo jak sám primátor,    za rok s tím, že se většinou jedná o odklízení stromů.
tak zastupitelé, kteří s  návrhem nesouhlasili   Nedá se tedy populisticky hovořit o tom, že kdyby
i samotní dobrovolní hasiči. Zrušení ještě nebylo  začalo hořet, tak jsme si zrušením jednotky odřízli
odhlasováno, ale hasiči se obávají nejhoršího.   pomoc. Křešice jsou navíc jedním z míst, které je
Podle primátora je jednotka nadbytečná a její    v dosahu jak profesionálních hasičů ze Starého
udržování je z  finančního hlediska „přepych    Města, tak dobře vybavených dobrovolných hasičů
a nadstandard“. „Jako okresní město máme      z Boletic. Nemluvíme zde ale o zrušení sdružení jako
o 100% více hasičů než potřebujeme,“ uvedl během  takového. Do toho ani mluvit nemůžeme a jejich
                          aktivity s dětmi jsou samozřejmě chvályhodné.
                          Sdružení má navíc standardní možnost požádat
                          město o finanční podporu na takové aktivity. Daná
                          podpora může být ve výsledku ještě vyšší než ta
                          stávající. Pokud mi ale někdo kompetentní v podobě
                          operačního hasičského střediska řekne, že je křešická
                          jednotka nepotřebná a mnohdy ani nezajistí platný
                          výjezd (výjezdu se musí zúčastnit minimálně tři
                          členové jednotky, to však není vždy dodrženo), tak je
                          to pro mě pádný argument.“

                          Podle zastupitelů vystupujících proti návrhu ale
                          není funkce dobrovolných hasičů v  Křešicích jen
                          o výjezdech. „Nerušíte jen účinnou složku, ale rušíte
                          i ducha obce. Mají tradici, obec udržují při životě,“
                          uvedl Waldemar Grešík z Volby pro Děčín. „Zrušení

Inzerujte již od 490,- Kč | www.domovnicek.info | tel.: 732 900 349                     7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12